Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van Sound Gallery. In het geval van een koop in de winkel of een telefonische verkoop zijn de Algemene Voorwaarden Sound Gallery van toepassing.  Bij verkoop via de webshop is er sprake van een Overeenkomst op Afstand in de zin van de wet en gelden de Algemene Voorwaarden Webshop Sound Gallery.

Algemene Voorwaarden Sound Gallery

Artikel 1 – Algemene bepalingen

(1) Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Sound Gallery
Vestigings- & postadres: Noorderstationsstraat 53, 9716 AR Groningen
Bezoekadres: Noorderstationsstraat 53, 9716 AR Groningen
Telefoon: 050 5775449
Emailadres: info@soundgallery.nl
Kamer van Koophandel: 02044964
BTW-nummer: NL – 001312570B88

(2) Zakelijke en persoonlijke werkingssfeer
De volgende voorwaarden gelden voor alle leveringen, diensten en prestaties van Sound Gallery, waaronder verkopen en reparaties, ook wanneer bij toekomstige transacties niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen. Indien sprake is van overeenkomst op afstand tussen Sound Gallery en de Klant, in de zin van artikel 230g, boek 6 Burgerlijk Wetboek, zijn de “Algemene Voorwaarden Webshop Sound Gallery” van toepassing.

(3) Uitsluiting van handelsvoorwaarden van derden
Uitsluitend de voorwaarden Sound Gallery zijn van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de besteller erkent Sound Gallery niet. Vanaf de plaatsing van de order, dan wel acceptatie van het Aanbod, echter uiterlijk op het moment van inontvangstneming van de prestatie gelden deze voorwaarden als geaccepteerd.

(4) Geldigheid
Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of eventuele individuele nevenafspraken ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In geval van ongeldigheid van een bepaling wordt verondersteld dat er een geldige bepaling is overeengekomen die het economische doel het dichtst benadert.

(5) Schriftelijke vorm
Afwijkingen van deze voorwaarden, overige wijzigingen of aanvullingen van de bestelling behoeven voor de geldigheid ervan de schriftelijke bevestiging van Sound Gallery. Dit geldt eveneens voor de opheffing van de verplichting tot schriftelijke vastlegging.

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Sound Gallery
De ondernemer omschreven in artikel 1 onder 1 van deze algemene voorwaarden.

b. Klant
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sound Gallery een overeenkomst aangaat of daarover onderhandelt.

c. Aanbod
Ieder door Sound Gallery schriftelijk uitgebracht aanbod of offerte.

d. Overmacht
Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sound Gallery geen invloed kan uitoefenen, zoals storm en overige natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer, werkstakingen, oproer, oorlog, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Sound Gallery, belemmerende overheidsmaatregelen, brandstoringen en ongevallen in het bedrijf van Sound Gallery, dan wel andere omstandigheden waardoor Sound Gallery redelijkerwijs haar verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen.

Artikel 3 – Aanbod

(1) Duur
Een Aanbod wordt gestand gedaan voor een termijn van maximaal vijftien dagen na dagtekening van het Aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

(2) Omschrijving
Het Aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling daarvan mogelijk te maken. Vergissingen en/of fouten in het Aanbod binden Sound Gallery niet.

Artikel 4 – Prijzen

(1) Algemene prijsbepalingen
Tenzij anders vermeld gelden de opgegeven prijzen voor levering af winkel, inclusief BTW, maar exclusief de eventueel wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.

(2) Prijskaarten
Indien de producten niet individueel zijn geprijsd, geldt de prijs die op het desbetreffende prijskaartje voor het schap is geplaatst, mits de beschrijving daarop overeenkomt met het desbetreffende product en er geen sprake is van een kennelijke (schrijf)fout.

(3) Prijsaanpassing/-verhoging
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door ons genoemde prijzen vrijblijvend. Wij hebben het recht om de prijzen redelijkerwijs aan te passen c.q. te verhogen, met name als gevolg van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen.

Artikel 5 – Eigendom

Wij blijven eigenaar van de aan de Klant verkochte producten zolang deze niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichting verschuldigd is bovenop de hoofdsom.

Artikel 6 – Reserveringen en bestellingen

(1) Reservering/bestelling
Sound Gallery kan bepalen dat het mogelijk is een product te reserveren of te bestellen, indien een product niet direct geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een telefonische reservering of omdat het product niet uit voorraad leverbaar is en besteld moet worden bij de leverancier. Bij een reservering of bestelling komt er een koopovereenkomst tot stand. Zodra het product leverbaar is, stelt Sound Gallery de Klant hiervan op de hoogte en houdt zij het product gedurende een redelijke termijn beschikbaar voor de Klant, waarbij één maand als redelijke termijn heeft te gelden.

(2) Betaling
Ingeval van een reservering of bestelling is Sound Gallery gerechtigd op voorafgaande betaling van het aankoopbedrag.

(3) Afhalen
Indien de Klant zijn bestelling/reservering niet binnen een redelijke termijn afhaalt, is Sound Gallery gerechtigd om 25% van het aankoopbedrag in rekening te brengen c.q. in te houden ter vergoeding van de door haar gemaakte kosten, naast dat zij nakoming van de overeenkomst kan blijven verlangen.

Artikel 7 – Betaling

De klant dient het aankoopbedrag te voldoen aan de kassa, voorafgaand of op het moment van levering en voor zover sprake is van een winkelverkoop, voordat het product de winkel verlaat.

Artikel 8 – Bezorging en installatie

(1) Kosten
Indien tussen Sound Gallery en de Klant bezorging en/of installatie wordt overeengekomen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de Klant, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van eventuele bezorgkosten zijn afhankelijk van de afstand tussen de vestigingsplaats van Sound Gallery en bezorgadres opgegeven door de Klant.

(2) Verantwoordelijkheden Klant
De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren en de juistheid van de benodigde gegevens, zoals naam, bezorgadres, telefoonnummer. Verder is de Klant verantwoordelijk voor zijn/haar aanwezigheid op het tijdstip van de afspraak, toegankelijkheid tot de plaats van bezorging en/of installatie en overige randvoorwaarden die een bezorging/installatie mogelijk maken die niet in het domein van Sound Gallery vallen, zoals stroomvoorziening, antennesystemen, internet, etc. Kosten ten gevolge van het niet voldoen aan dit artikel kunnen door Sound Gallery in rekening worden gebracht aan de Klant.

(3) Plaats van levering
Aflevering vindt plaats af de winkel van Sound Gallery, waar de overeenkomst tot stand komt.

(4) Schade
Zichtbare (vracht- of transport)schade dient onmiddellijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt na ontvangst van de goederen.

(5) Leveringstermijnen/levertijden
Voor zover leveringstermijnen en levertijden zijn overeengekomen, gelden deze als redelijkerwijs verlengd, wanneer zij ten gevolge van omstandigheden waarvan Sound Gallery geen verwijt gemaakt kan worden niet kunnen worden nagekomen.

Artikel 9 – Ruilen en retourneren

(1) Geen verplichting
Sound Gallery is niet verplicht producten retour te nemen tegen terugbetaling van het aankoopbedrag of in te stemmen met een omruil, behoudens dat daartoe een dwingendrechtelijke verplichting bestaat op grond van de wet. Indien de Klant retournering of omruil verlangt, kan Sound Gallery bij wijze van gunst daarmee instemmen. Sound Gallery kan de omruil/retournering weigeren en haar beslissing daaromtrent op ieder moment wijzigen om haar moverende redenen.

(2) Voorwaarden
Een omruil/retournering kan ten alle tijde worden geweigerd indien het product defect is, en/of de originele kassabon ontbreekt en/of het product niet ongebruikt, compleet, onveranderd en/of ongeopend is verpakt in de originele verpakking. Indien na retour van het product blijkt dat aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan Sound Gallery naar keuze de retournering/omruil weigeren of een bepaald percentage in mindering brengen op de koopprijs.

(3) Bestellingen
Producten die in opdracht van de Klant besteld/gereserveerd zijn, kunnen niet worden geretourneerd/geruild.

Artikel 10 – Garantie en gebreken

(1) Wettelijke garantie
Sound Gallery verstrekt enkel garantie voor zover deze door de wet dwingendrechtelijk is bepaald en voor zover geen sprake is van een defect door illegaal of ondeskundig gebruik, dan wel ondeskundige of illegale (de)montage, dan wel sprake is van gebruik voor professionele doeleinden.

(2) Garantietermijn
De garantietermijn gaat in op het moment van aflevering. De originele kassabon is het garantiebewijs en dient te worden getoond door de Klant.

(3) Behandeling gebrekkige producten
Gebrekkige producten kunnen bij de vestiging van Sound Gallery worden aangeboden en worden, voor zover sprake is van non-conformiteit, in eerste instantie op haar kosten gerepareerd dan wel omgeruild naar keuze van Sound Gallery gedurende de wettelijke aansprakelijkheidsperiode en overeenkomstig de dwingendrechtelijke wettelijke regeling.

(4) Non-conformiteit
Sound Gallery doet geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit alvorens het product is aangeboden als bedoeld onder 1 en het product is onderzocht, al dan niet door de technicus van de leverancier/fabrikant, die de oorzaak van het vermeende gebrek vaststelt.

(5) Geringe gebreken/eigen schuld of van derden/slijtage
Aanspraken wegens gebreken gelden niet in geval van een slechts geringe afwijking van de overeengekomen aard, bij slijtage of schade die ontstaat na de risico-overgang als gevolg van een gebrekkige of onachtzame behandeling, onjuist gebruik, overmatig gebruik, in geval van chemische, elektrochemische, elektronische of elektrische invloeden of andere bijzondere invloeden van buitenaf die niet in de overeenkomst zijn verondersteld. Garantieclaims zijn uitgesloten wanneer het serienummer van een geleverd apparaat/component niet herkenbaar is of aan het product aangebrachte datumplaatjes, CE- of TÜV-keurmerk of andere veiligheidsaanduidingen zijn verwijderd of beschadigd. Uitgesloten van garantieclaims zijn onderdelen die wegens slijtage moeten worden vernieuwd of vervangen. De besteller mag de inontvangstneming van leveringen niet weigeren wegens geringe gebreken.

Artikel 11 – Reparaties

(1) Kosten
Indien Sound Gallery wordt ingeschakeld om een reparatie te verrichten, zijn hiervoor kosten verschuldigd door de Klant, tenzij anders overeengekomen. Gerepareerde producten waarvan de kosten door de Klant betaald moeten worden, worden enkel na betaling van deze kosten afgegeven. Onder de kosten/prijs van de reparatie vallen onder meer arbeidsuren, voorrijkosten, ophaal- en bezorgkosten, onderzoekskosten, kosten van gebruikte onderdelen/materialen en kosten gemaakt door derden.

(2) Afhalen reparaties
Afhalen kan alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Sound Gallery. Sound Gallery is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs een product afhaalt de rechtmatige eigenaar is. Bij verlies van het afgiftebewijs zal het gerepareerde product enkel worden afgegeven op vertoon van een legitimatiebewijs van degene die volgens de administratie van Sound Gallery het product af kan halen.

(3) Garantie en gebreken
Voor zover vereist op grond van de wet en indien nodig in afwijking met het hiervoor bepaalde, geldt voor reparaties een garantietermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder de garantie vallen enkel onderdelen die bij de reparatie zijn vervangen en in rekening gebracht. Indien blijkt van een andere oorzaak van de klacht kunnen de kosten als bedoeld onder 1 aan de Klant worden doorbelast. Een gebrekkige reparatie dient binnen een redelijke termijn na ontdekking te worden gemeld, waarbij als redelijke termijn één maand heeft te gelden. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten en reparaties verricht aan producten met water-, brand- of bliksemschade wordt geen garantie verleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

(1) Uitsluiting en maximering
Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van niet normaal gebruik of anderszins niet aan Sound Gallery toe te rekenen omstandigheid zijn van vergoeding uitgesloten. Sound Gallery is niet aansprakelijk voor schade boven het bedrag van de (koop)prijs exclusief btw. Eén en ander voor zover dwingendrechtelijk niet anders is bepaald.

(2) Termijn
Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen een redelijke termijn na ontdekking is gemeld bij Sound Gallery.

Artikel 13 – Overmacht

In geval van Overmacht is Sound Gallery gerechtigd te harer beoordeling om de prestatie te annuleren, op te schorten of te wijzigen tot het moment dat de situatie van Overmacht opgehouden is te bestaan.

Artikel 14 – Onderzoek

(1) Instellen onderzoek

Indien de Klant stelt dat sprake is van een non-conformiteit, een defect dat onder de garantie valt, een gebrekkig product of een gebrekkige levering/dienst, schade, dan wel in zijn algemeenheid een tekortkoming in de nakoming van een op Sound Gallery rustende verbintenis, zal de Klant alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de claim, onder meer door Sound Gallery in de gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de gestelde tekortkoming en de omstandigheden van het gebruik/installatie van het product. Sound Gallery heeft recht een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product, zonder voorafgaand aan de uitkomst van dat onderzoek gehouden te zijn tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag over te gaan.

(2) Herstel door derden
Indien tijdens het onderzoek naar voren komt dat getracht is het product door derden te laten herstellen, is garantie en aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij het herstel een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, hetgeen aan Sound Gallery is om te beoordelen.

(3) Kosten onderzoek
Indien uit het onderzoek volgt dat geen sprake is van een non-conformiteit, een defect dat onder de garantie valt, een gebrekkig product of een gebrekkige levering, schade, dan wel in zijn algemeenheid een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op Sound Gallery rustende verbintenis, zal de Klant gehouden zijn de kosten van het onderzoek en kosten van herstel te vergoeden aan Sound Gallery.

Artikel 15 – Klachten

Klachten dienen binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek te worden ingediend, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd. Klachten ten aanzien van zichtbare gebreken moeten terstond na aflevering worden ingediend.

Artikel 16 – Geschillen

Op alle onder het bereik van deze voorwaarden vallende overeenkomsten en alle direct of indirect uit de rechtsbetrekking voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen is de Nederlandse rechter met rechtsmacht in de vestigingsplaats van Sound Gallery bij uitsluiting bevoegd over geschillen tussen Sound Gallery en de Klant te oordelen.

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Algemene Voorwaarden Webshop Sound Gallery” _builder_version=”4.0.4″ body_font=”||||” tab_font=”||||” hover_enabled=”0″]

Algemene Voorwaarden Webshop Sound Gallery

Artikel 1 – Algemene bepalingen

(1) Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Sound Gallery
Vestigings- & postadres: Noorderstationsstraat 53, 9716 AR Groningen
Bezoekadres: Noorderstationsstraat 53, 9716 AR Groningen
Telefoon: 050 5775449
Emailadres: info@soundgallery.nl
Kamer van Koophandel: 02044964
BTW-nummer: NL – 001312570B88

(2) Toepasselijkheid

De volgende voorwaarden gelden enkel indien sprake is van overeenkomst op afstand tussen Sound Gallery en de Klant, in de zin van artikel 230g, boek 6 Burgerlijk Wetboek. In alle andere gevallen zijn de “Algemene Voorwaarden Sound Gallery”, bijvoorbeeld wanneer van toepassing in plaats van deze “Algemene Voorwaarden Webshop Sound Gallery”. Van een overeenkomst op afstand is in ieder geval geen sprake wanneer de overeenkomst (deels) in de winkel tot stand komt, of via incidentele bestelling/reservering per e-mail/telefonisch, nu in dat geval geen sprake is van een verkoop via een georganiseerd systeem, hetgeen wel het geval is bij een bestelling die geheel via de webshop plaatvindt.

Artikel 2 – Definities

a. Aanvullende overeenkomst
Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

b. Bedenktijd
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

c. Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

d. Dag
Kalenderdag;

e. Digitale inhoud
Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

f. Duurovereenkomst
Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

g. Duurzame gegevensdrager
Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

h. Herroepingsrecht
De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

i. Ondernemer
De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

j. Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, in de zin van artikel 230g, boek 6 Burgerlijk Wetboek;

k. Modelformulier voor herroeping
Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

l. Techniek voor communicatie op afstand
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

(1) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

(2) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

(3) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Aanbod

(1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

(2) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

(3) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

(1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

(2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

(3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nehmen.

(4) De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

(5) De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

(6) In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

(1) De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

(2) De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

(3) De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

(4) De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

(5) Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

(6) Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

(1) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

(2) De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

(3) De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

(1) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

(2) Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

(3) De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument dient het product niet verder uit te pakken dan voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Een consument mag het product niet gebruiken.

(4) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

(5) De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

(6) Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

(7) De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

(8) De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

(9) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

(1) Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

(2) De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

(3) ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

(4) Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, onder meer producten die deels op maat gemaakt zijn voor de consument.

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

(1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

(2) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

(3) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

(4) Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

(5) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

(1) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

(2) Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

(3) Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

(1) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

(2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

(3) Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

(4) Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

(5) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

(1) De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

(2) De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

(3) De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

(4) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

(5) In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

(6) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

(7) Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

(8) Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

(1) Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

(2) Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(3) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

(4) Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

(5) Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.

Artikel 16 – Klachten

(1) Klachten kunnen schriftelijk en per e-mail worden gericht aan de ondernemer.

(2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

(3) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

(4) De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op alle onder het bereik van deze voorwaarden vallende overeenkomsten en alle direct of indirect uit de rechtsbetrekking voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Privacyverklaring Persoonsgegevens

Sound Gallery, gevestigd aan Noorderstationsstraat 53, 9716 AR Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: soundgallery.nl
Noorderstationsstraat 53, 9716 AR Groningen
050 577 5449
J. Vochteloo is de Functionaris Gegevensbescherming van Sound Gallery Hij/zij is te bereiken via joyce@soundgallery.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sound Gallery verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soundgallery.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sound Gallery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Sound Gallery analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sound Gallery neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sound Gallery) tussen zit. Sound Gallery gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

#use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sound Gallery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

#retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden
Sound Gallery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sound Gallery gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sound Gallery gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sound Gallery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soundgallery.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sound Gallery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sound Gallery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@soundgallery.nl

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Sound Gallery
Noorderstationsstraat 53
9716 AR Groningen

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten][Naam consumenten(en)][Adres consument(en)][Handtekening consument(en)]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.